1. Home
  2. Docs
  3. Current
  4. Guides
  5. TIKI Theory V2
  6. Order Status

Order Status

ValueValue-VNDescriptionDescription – VN
queueingcho_inTiki accepted the order, and waiting for the seller to confirm the orderTiki đã tiếp nhận đơn hàng và đang chờ nhà bán xác nhận
canceledcanceledcanceled orderĐã hủy
completecompletecomplete orderĐơn hàng đã hoàn thành
successful_deliverygiao_hang_thanh_congsuccessful deliveryGiao hàng thành công
processingprocessingorder is being processingđơn hàng đang được xử lý
waiting_paymentdoi_thanh_toanwaiting for paymentđơn hàng đợi thanh toán
handover_to_partnerban_giao_doi_tachandover to partnerđơn hàng đã bàn giao đối tác
waiting_paymentdoi_thanh_toanwaiting paymentđơn hàng đợi thanh toán
closedclosedclosedđơn hàng đã đóng
packagingdang_dong_goipackagingđơn hàng đang được đóng gói
pickingdang_lay_hangpickingshipper đang lấy hàng
shippingdang_van_chuyenshippingshipper đang vận chuyển
paidda_thanh_toanpaidđã thanh toán
deliveredgiao_hang_thanh_congsuccess deliverygiao hàng thành công
holdedholdedholdedđơn hàng đang được giữ lại để xử lý các vấn đề phát sinh
ready_to_shiplen_keready to shipđơn hàng sẵn sàng được giao
payment_reviewpayment_reviewpayment review 
returnedreturned đơn hàng đã được trả
finished_packingdong_goi_xongfinished packingđơn hàng đã đóng gói xong

Below is basic order status flows (not all status will be appear, only important ones):

  • For tiki-delivery, dropship, cross-border:
  • For seller-delivery:
Was this article helpful to you? Yes 4 No 2

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.