1. Home
 2. Docs
 3. TikiNOW Smart Logistics
 4. API References
 5. TNSL Fee Group
 6. Final Fee Detail

Final Fee Detail

API trả về phí xử lý đơn hàng, phí nhập hàng, phí rút hàng ….

Lưu ý: Chỉ get phí khi đơn hàng đã ở trạng thái cuối (Giao hàng thành công, Hủy, Trả hàng thành công).

1. API endpoint

https://tikinowapi.tiki.vn/business/v1/fee-detail

2. Header request

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token: access_token lấy từ API get token, hoặc login từ app public, app in-house hoặc token từ TikiNOW Center, Seller Center.

3. CURL Example

curl --location 'https://tikinowapi.tiki.vn/business/v1/fee-detail?ref_code=327062089' \
--header 'Authorization: Bearer xxx'\
--header 'Content-Type: application/json'

4. Params

FieldLoạiBắt buộcMô tả
ref_codeStringYesMã đơn hàng, mã nhập hàng, mã rút hàng trên hệ thống TNSL
Ví dụ:
– Mã đơn hàng: 478527458
– Mã nhập hàng: SGN/BOP/24/02/45029
– Mã rút hàng: HN5/BPOR/2024/02/18575

5. Response

Error

{
  "success": false,
  "error": {
    "status_code": 401,
    "message": "Unauthorized",
    "message_code": "INVALID_TOKEN"
  },
  "meta_data": {
    "request_id": "c00433cc7e5b25e390a6920052f7fedf"
  }
}

Success

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "fee_type_en": "Package fee",
      "fee_type_vi": "Phí đóng gói",
      "product_charge": 14040,
      "fee_key": "tnsl_fee_package_material"
    },
    {
      "fee_type_en": "Order processing fee",
      "fee_type_vi": "Phí xử lý đơn hàng",
      "product_charge": 30780,
      "fee_key": "tnsl_fee_order_processing"
    }
  ],
  "meta_data": {
    "request_id": "3c6594d632b8e937d8857996a2877fd4"
  }
}

Description

FieldLoạiMô tả
successBoolTrả về true/false tương ứng với thành công / thất bại
dataArrayData trả về khi gọi thành công và có dữ liệu phí
fee_type_enStringTên loại phí bằng tiếng Anh
fee_type_viStringTên loại phí bằng tiếng Việt
product_chargeFloatSố tiền phí tương ứng với loại fee_key (VNĐ)
fee_keyStringKey loại phí trên hệ thống TNSL
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.