1. Home
  2. Docs
  3. TikiNOW Smart Logistics
  4. API References
  5. Fulfillment Service Group
  6. Inbound Service
  7. API Response Code

API Response Code

CodeDefinitionShipment Status Mapping
WARD_CODE_NOT_EXISTward_tiki_code không tồn tạiNOT CREATED
WARD_CODE_NOT_FOUNDWard tiki code không tìm thấyNOT CREATED
WARD_CODE_WRONG_TYPEWard tiki code không hợp lệNOT CREATED
SKU_NOT_FOUNDSKU không tìm thấyNOT CREATED
INVALID_WAREHOUSEWarehouse code không hợp lệFAILED
INVALID_INPUTInput không hợp lệNOT CREATED
EXCEPTIONServer hiện đang có lỗiFAILED
UNAVAILABLE_TIMESLOTThời gian giao hàng không còn khả dụngFAILED
SALE_ORDER_NOT_FOUNDSale order code không tìm thấyFAILED
SELLER_NOT_FOUNDSeller không tìm thấyFAILED
EXCEED_ACCEPTABLE_QUANTITYSố lượng sản phẩm vượt quá mức cho phépFAILED
FAILED_TO_CREATE_INBOUNDTạo inbound shipment không thành côngFAILED
SKU_INVALID_INVENTORY_FORMDạng tồn kho của sku không đúngFAILED
SKU_NOT_BELONG_TO_SELLERSku không thuộc về sellerFAILED
SKU_NOT_ALLOWKho không cho nhập SKU (bulky/non bulky)FAILED
SKU_WRONG_BIZ_TYPESKU(s) wrong biz typeFAILED
INVALID_INBOUND_SHIPMENT_IDInbound Shipment id không hợp lệNOT CREATED
HTTP_CLIENT_FAILED_CONNECTIONKết nối service nội bộ thất bạiNOT CREATED
INVALID_INPUT_BODY_EMPTYbody không thể bỏ trốngNOT CREATED
PROCESSING_ORDERChặn 1 mã ref_code gọi liên tục nhiều lần, khi nhận được mã lỗi này thì retry lại sau 5 phútFAILED
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.