1. Home
  2. Docs
  3. TikiNOW Smart Logistics
  4. API References
  5. Aftersales Service Group
  6. API Get CR Detail

API Get CR Detail

API Get CR detail returns CR detail information generated from orders from the merchant.

URL

https://tikinowapi.tiki.vn/aftersales/2.0/customer_return/{cr_code}/detail

Link Production

METHOD

GET

QUERY HEADERS

HeaderValueNote
Content-Typeapplication/json
AuthorizationBearer <access_token>access_token is generated by authorizing the In-House application of the Tiki Developer Platform

QUERY PARAMS

No params

RESPONSE:

ParamsTypeRequiredDescription
codestringYCR Code. Ví dụ: CRV22993281276
return_methodstringYPhương thức đổi trả
return_method_displayedstringYTên phương thức đổi trả
return_optionstringYLựa chọn thu hồi
return_option_displayedstringYTên lựa chọn thu hồi
pickup_addressObjectYThông tin địa chỉ lấy hàng
customerObjectYThông tin khách hàng
notestringNGhi chú
arrived_at_destination_dateDatetimeNThông tin thời gian vận chuyển đến đích
statusstringYTrạng thái của CR
status_displayedstringYTên trạng thái của CR
tnsl_ref_codestringNMã đổi trả của đối tác TNSL
tnsl_client_codestringNMã đối tác TNSL
created_atDatetimeYNgày tạo CR
created_byObjectYThông tin người tạo CR
approved_byObjectYThông tin người duyệt CR
orderObjectYThông tin đơn hàng
itemsArrayYDanh sách Thông tin Sản phẩm đổi trả
pickup_tasksArrayYDanh sách đơn vận chuyển
resolutionsArray<Object>NChỉ có trên Version 2
historiesArray<Object>YLịch sử của đơn hàng đổi trả
ams_versionstringYVersion của CR:
ams_v1: AMS Version 1
ams_v2: AMS Version 2

Thông tin đơn hàng: order

ParamsTypeRequiredDescription
order_codestringYMã đơn hàng
order_idintegerNID của đơn hàng
order_typestringNLoại đơn hàng:
order_created_atDatetimeNNgày tạo đơn hàng
order_completed_atDatetimeYNgày hoàn thành đơn hàng
fulfillment_typestringYLoại fulfillment_type:
TIKI_DELIVERY: TIKI giao hàng
SELLER_DELIVERY: Seller giao hàng
DROPSHIP: Đơn hàng Dropship
CROSS_BORDER: Đơn hàng Cross Border
inventory_statusstringYTrạng thái tồn kho
payment_methodstringNPhương thức thanh toán
customerObjectYThông tin khách hàng
shipping_addressObjectYĐịa chỉ giao hàng
seller_infoObjectYThông tin người bán
seller_return_addressObjectNĐịa chỉ cửa hàng
statusstringNTrạng thái đơn hàng

Thông tin vận chuyển: pickup tasks

ParamsTypeRequiredDescription
codestringYMã Pickup Task
ref_codestringNMã Ship Code của TMS
pickup_typestringYLoại pickup
pickup_type_displayedstringYTên loại pickup
statusstringYTrạng thái
status_displayedstringYTên trạng thái
promise_infoObjectNThông tin ước tính thời gian thu hồi dự kiến
created_atDatetimeYNgày tạo
updated_atDatetimeYThời gian cập nhật

Thông tin sản phẩm đổi trả: items

ParamsTypeRequiredDescription
idintegerN
item_typestringYLoại item:
order_fee: Phí của đơn hàng
order_product: Sản phẩm của đơn hàng
item_type_displayedstringYHiện thị loại item
fee_typestringNLoại phí (Required if item_type = order_fee):
shipping_fee: Phí giao hàng
handling_fee: Phí xử lý
installment_fee: Phí trả góp
fee_type_displayedstringNHiển thị loại phí
product_skustringNSKU của sản phẩm
qty_requestedintegerYSố lượng yêu cầu đổi trả
resolution_typestringYLoại giải pháp khách hàng mong muốn:
REPLACE: Đổi sản phẩm mới
RETURN_MONEY: Trả sản phẩm – Hoàn tiền
RETURN_TIKIXU: Trả sản phẩm – Hoàn Tiki Xu
WARRANTY: Bảo hành
resolution_type_displayedstringYHiển thị loại giải pháp khách hàng mong muốn
order_lineObjectNThông tin sản phẩm đã mua
imagesArray<string>YThông tin hình ảnh đã upload
return_reasonObjectYLý do đổi trả
notestringNGhi chú
is_pickupboolYCó thu hồi sản phẩm hay không?
is_remove_includedboolYKhông thu hồi sản phẩm đi kèm?
is_refund_import_taxboolYCó hoàn trả thuế nhập khẩu?
is_refund_vat_taxboolYCó hoàn trả thuế VAT?
statusstringYTrạng thái sản phẩm đổi trả
status_displayedstringYHiển thị trạng thái sản phẩm đổi trả
extra_infoObjectYThông tin khác
total_refund_amountintYTổng số tiền hoàn trả bằng tiền mặt
total_refund_tikixuintYTổng số tiền hoàn trả bằng tikixu
created_atDatetimeNThời gian tạo
updated_atDatetimeNThời gian cập nhật

Thông tin phiếu giải pháp: resolutions

ParamsTypeRequiredDescription
idintegerY
codestringYMã code phiếu giải pháp
resolution_typestringYLoại giải pháp:
PICKUP_ONLY: Chỉ thu hồi vật lý
resolution_type_displayedstringYHiển thị loại giải pháp
statusstringYTrạng thái phiếu giải pháp
status_displayedstringYHiển thị trạng thái phiếu giải pháp
reject_reasonObjectNThông tin lý do từ chối
counting_statusstringNTrạng thái kiểm đếm
counting_status_displayedstringNHiển thị trạng thái kiểm đếm
classify_resultObjectNKết quả phân loại sản phẩm 
refund_resultsArray<Object>NThông tin kết quả hoàn trả
created_atDatetimeYNgày tạo
updated_atDatetimeYNgày cập nhật
customer_return_idintegerYID của phiếu CR
cr_item_idintegerYID của Sản phẩm đổi trả

Thông tin lý do đổi trả: items[].return_reason

ParamsTypeRequiredDescription
codestringYMã code
namestringYTiêu đề
descriptionstringNMô tả

Thông tin lịch sử đơn hàng đổi trả: histories

ParamsTypeRequiredDescription
userObjectYThông tin user thực hiện
actionstringYHành động / Trạng thái (V1)
action_displayedstringYHiển thị hành động / Trạng thái
messagestringYNội dung
extra_infoObjectNThông tin thêm
created_atDatetimeYNgày tạo

Thông tin log status: status_logs

ParamsTypeRequiredDescription
statusstringYTrạng thái
status_displayedstringYTrạng thái hiển thị
updated_bystringYNgười cập nhật
created_atDatetimeYNgày tạo
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.