1. Home
 2. Docs
 3. TikiNOW Smart Logistics
 4. API References
 5. TNSL Fee Group
 6. Estimate Outbound Fee

Estimate Outbound Fee

API trả về phí rút hàng tạm tính.

1. API endpoint

https://tikinowapi.tiki.vn/business/v1/formula-outbound-fee

2. Header request

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token: access_token lấy từ API get token, hoặc login từ app public, app in-house hoặc token từ TikiNOW Center, Seller Center.

3. CURL Example

curl --location 'https://tikinowapi.tiki.vn/business/v1/formula-outbound-fee' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxx' \
--data '{
  "items": [
    {
      "product_sku": "9587541851263",
      "qty": 1
    }
  ]
}'

4. Params

FieldLoạiBắt buộcMô tả
itemsArrayYesDanh sách sku của sản phẩm cần rút hàng.
product_skuStringYesMã sku cần rút hàng (sku thuộc hệ thống TNSL).
qtyNumberYesSố lượng cần rút hàng tương ứng của sku.

5. Response

Error

{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "message": "Không tìm thấy sku",
      "message_en": "sku invalid",
      "code": "BAD_REQUEST"
    }
  ],
  "metadata": {
    "request_id": "12f356818632cc6059928b55bb74b6dd"
  }
}

Success

{
  "success": true,
  "data": {
    "fee_type_en": "Other services - Removal",
    "fee_type_vi": "Phí rút hàng",
    "product_charge": 23760,
    "fee_key": "tnsl_fee_removal"
  },
  "meta_data": {
    "request_id": "6aa50a6fceec847c9379531c4aa54cb9"
  }
}

Description

FieldLoạiMô tả
successBoolTrả về true/false tương ứng với thành công / thất bại
dataObjectData trả về khi gọi thành công và có dữ liệu phí
fee_type_enStringTên loại phí bằng tiếng Anh
fee_type_viStringTên loại phí bằng tiếng Việt
product_chargeFloatSố tiền phí tương ứng với loại fee_key (VNĐ)
fee_keyStringKey loại phí trên hệ thống TNSL
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.