1. Home
 2. Docs
 3. TikiNOW Smart Logistics
 4. API References
 5. Fulfillment Service Group
 6. Order Service
 7. Webhook Sync Status

Webhook Sync Status

1. Data payload

Canceled status

{
 "data": {
  "date": "2022-10-26T14:22:46+07:00",
  "ref_code": "EXT123123",
  "order_code": "347171821",
  "main_state": "canceled",
  "extra_info": {
   "cancel_reason_code": "202",
   "cancel_reason": "Đặt trùng"
  }
 }
}

Failed shipment status

{
 "data": {
  "date": "2022-10-26T14:22:46+07:00",
  "ref_code": "EXT123123",
  "order_code": "347171821",
  "main_state": "shipping",
  "main_substate": "delivery_failed_1",
  "reason": "Khách hàng hẹn giao lại",
  "reason_code": "receiver_reschedule"
 }
}

Others status

{
 "data": {
  "date": "2022-10-26T14:22:05+07:00",
  "ref_code": "TR22",
  "order_code": "347171821",
  "main_state": "processing",
  "main_substate": "ready_for_pickup"
 }
}

Description:

 • date: date at status changed.
 • ref_code: partner order code.
 • order_code: TNSL order code.
 • main_state: main order status.
 • main_substate: main substate status.
 • reason: delivery failed reason when main state is shipping and main_substate is delivery_failed_1, delivery_failed_2, delivery_failed_3.
 • reason_code: delivery failed reason code when main state is shipping and main_substate is delivery_failed_1, delivery_failed_2, delivery_failed_3.
 • extra_info: when order status is canceled.
 • extra_info.cancel_reason_code: cancel reason code.
 • extra_info.cancel_reason: cancel reason.

Reason and Reason code when delivery failed.

Reason codeReason
fullKhông chở hết
transferred_to_afsĐã bàn giao đơn hàng hủy cho bộ phận Đổi – Trả
contactKhông liên lạc được người gởi
receiver_rescheduleKhách hàng hẹn giao lại
wrong_addressSai địa chỉ, đổi địa chỉ
absence_of_receiverĐến nhà không có người nhận
no_longer_neededKhách hàng không còn nhu cầu
order_amendmentYêu cầu sửa đơn hàng
can_not_contactKhông liên lạc được
driver_rescheduleVận chuyển hẹn lại khách hàng
handoverBàn giao cho nhân viên khác
canceledHủy
unpackĐóng gói không đảm bảo
unqualifiedNgoại quan không đạt yêu cầu
repickingKhách hẹn
documentThiếu chứng từ
addressSai địa chỉ
wrong_phone_numberSai số điện thoại
weekend_offNhà Bán không làm việc ngoài giờ
bulkyHàng cồng kềnh
unexpected_offDriver nghỉ làm/tai nạn đột xuất
support_other_teamDriver cần đi hỗ trợ
no_longer_needed_but_still_continueKhách không còn nhu cầu – tiếp tục giao

2. Authentication signature

Using HMAC-SHA1 signature. TikiNOW provided webhook secret for client and formula generate HMAC-SHA1 signature. Using this signature to compare with signature on header request (key on header: x-signature).

Example Golang code

func GenerateSignature(secretToken, payloadBody string) string {
  mac := hmac.New(sha1.New, []byte(secretToken))
  mac.Write([]byte(payloadBody))
  expectedMAC := mac.Sum(nil)
  return "sha1=" + hex.EncodeToString(expectedMAC)
}

Return HTTP status 2xx when received successfully and 5xx when failed

Example

curl --location 'https://your-domain/order/webhooks' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'x-signature: sha1=312ece04f931ba89b03bbd9bee51ae8c658a29f3' \
--data '{"data":{"date":"2023-05-15T14:30:44+07:00","ref_code":"#100012N01","order_code":"998471271","main_state":"awaiting_confirmation","main_substate":"order_verified"}}'

Data response

HTTP Status CodeDescriptionResponse
2xxSuccess{
“success”: true
}
4xxError{
    “success”: false
    “error”: {
        “code”: “CLIENT_NOT_EXIST”,
        “message”: “Client doesn’t exist”,
    },
}
5xxServer error{
    “success”: false
    “error”: {
        “code”: “BAD_GATEWAY”,
        “message”: “Bad gateway”,
    },
}
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.