1. Home
  2. Docs
  3. TikiNOW Smart Logistics
  4. API References
  5. Aftersales Service Group
  6. API Create CR

API Create CR

API Search CR create CR for orders from the merchant.

URL

https://tikinowapi.tiki.vn/aftersales/2.0/customer_return/create

Link Production

METHOD

POST

QUERY HEADERS

HeaderValueNote
Content-Typeapplication/json
AuthorizationBearer <access_token>access_token is generated by authorizing the In-House application of the Tiki Developer Platform

PAYLOAD

ParamsData TypeRequiredDefault ValueDescriptionExample
order_codestringYMã đơn hàng
order_itemsArrayY
order_items[].product_skustringNSKU của sản phẩm
Required if item_type = order_product
order_items[].qtyintegerYSố lượng 
order_items[].return_reason_codestringYMã code lý do đổi trả
order_items[].resolution_typestringYLoại giải pháp:
PICKUP_ONLY: Chỉ thu hồi
order_items[].imagesarrayNDanh sách link hình ảnh
order_items[].notestringNGhi chú
return_methodstringYTìm kiếm theo phương thức đổi trả: 
TIKI: Trả hàng thông qua Tiki
SELLER_DELIVERY: Seller tự lấy hàng
TNSL_EXTERNAL: Khách hàng TNSL tự gửi hàng
return_optionstringNLựa chọn thu hồi: 
Required if return_method = TIKI
tiki_pickup: Tiki lấy hàng tại nhà
pickup_addressObjectNRequired if return_option = tiki_pickup
destination_addressObjectNĐịa chỉ giao hàng là Optional
Nếu Loại đơn hàng == lastmile và API có truyền lên destination_address thì hệ thống sẽ lấy destination_address làm địa chỉ giao hàng của Seller
Nếu Loại đơn hàng == lastmile và API ko truyền lên destination_address thì hệ thống sẽ mặc định lấy thông tin địa chỉ trả hàng của Seller
Nếu Loại đơn hàng != lastmile thì không cần truyền lên destination_address. Hệ thống sẽ lấy địa chỉ của Kho Hậu mãi gần nhất làm địa chỉ giao hàng
{
“full_name”: “Dao nguyen”,
“phone”: “0909000111”,
“email”: “dao.nguyen@gmail.vn“,
“region_tiki_code”: “VN039”,
“district_tiki_code”: “VN039006”,
“ward_tiki_code”: “VN039006002”,
“street”: “15 hàng phố”,
“address_type”: 1
}
notestringN
tnsl_ref_codestringNMã đổi trả của đối tác TNSL.
Required if return_method = TNSL_EXTERNAL
Mã này sử dụng 1 lần với CR đang active

Thông tin địa chỉ: pickup address & destination address

ParamsData TypeRequiredDefault ValueDescription
full_nameStringY
phoneStringY
emailStringN
region_tiki_codeStringYMã tiki code tỉnh / thành phố
district_tiki_codeStringYMã tiki code quận / huyện
ward_tiki_codeStringYMã tiki code phường xã
streetStringY
address_typeNumberN11: Nhà riêng2: Công ty

RESPONSE

ParamsTypeRequiredDescription
codestringYCR Code. Ví dụ: CRV22993281276

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Reply

Your email address will not be published.