Yêu cầu giao diện xác nhận đơn đặt hàng đã thất bại

QuestionsCategory: OrderYêu cầu giao diện xác nhận đơn đặt hàng đã thất bại
json asked 2 years ago

https://api.tiki.vn/integration/v2/orders/857808195/confirm-available
POST

{
“available_item_ids”: [
2585218893
    ],
“seller_inventory_id”193043
}

——————- response ————————

{
    “errors”: [
        “Phiên đăng nhập đã hết hạn hoặc không khả dụng, vui lòng tải lại trang và thử lại.”
    ],
    “meta”: {
        “id”“4682561350581722540”,
        “source”“meepo”
    }
}