Update tồn kho

QuestionsCategory: ProductUpdate tồn kho
hungkep12 asked 1 year ago

Mình có 2 câu hỏi như sau:

  1. Trường qty_available trong các API update sản phẩm là cập nhật số lượng tồn trong kho hay có thể bán? Nếu là tồn trong kho thì có cách nào update tồn có thể bán bằng open API không?
  2. Dùng API batch seller product để update tồn kho có nhận được response success nhưng check lại trong tài khoản seller thì không thay đổi gì