The pictures of product variants are displayed incorrectly

QuestionsCategory: ProductThe pictures of product variants are displayed incorrectly
ZKH asked 1 year ago

mall_link :  https://tiki.vn/ngoc-boi-phong-thuy-may-man-cho-tre-em-ngoc-phi-thuy-tu-nhien-jade-a-ngoc-thieng-p206621803.html?spid=206621806   
api:https://api.tiki.vn/integration/v2.1/requests
requestBody:”{“category_id”:15250,”name”:”Ngọc bội phong thuỷ may mắn cho trẻ em ngọc phỉ thuý tự nhiên (Jade A) – Ngọc thiêng”,”description”:”<p>*** TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT:&nbsp;<br />\n<br />\nT&Ecirc;N SẢN PHẨM: Ngọc bội phong thủy cho trẻ em ngọc phỉ th&uacute;y tự nhi&ecirc;n<br />\nChất liệu: ngọc tự nhi&ecirc;n Myanmar c&oacute; kiểm định theo l&ocirc;<br />\nPh&ugrave; hợp: nam /nữ/ học sinh sinh vi&ecirc;n/ trẻ nhỏ<br />\nM&agrave;u sắc: random<br />\nHợp mệnh: ngũ h&agrave;nh<br />\nK&iacute;ch thước: nhỏ<br />\nSản phẩm được chạm khắc theo l&ocirc;, từ k&iacute;ch thước, m&agrave;u sắc tới kiểu d&aacute;ng đều c&oacute; ch&uacute;t kh&aacute;c biệt.&nbsp;<br />\nShop sẽ chọn sản phẩm ngẫu nhi&ecirc;n cho kh&aacute;ch, nếu kh&aacute;ch c&oacute; y&ecirc;u cầu đặc biệt, l&uacute;c đặt h&agrave;ng h&atilde;y ghi v&agrave;o mục tin nhắn mong muốn của m&igrave;nh nha.<br />\n<br />\n*** &Yacute; NGHĨA VẬT PHẨM PHONG THỦY – T&Acirc;M LINH: Hiện nay, ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều phụ huynh quan t&acirc;m hơn đến con em m&igrave;nh, mong muốn c&oacute; một vật phẩm trợ duy&ecirc;n mang lại b&igrave;nh an.&nbsp;<br />\nNgọc thi&ecirc;ng ra đời những sản phẩm nhỏ, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c bạn nhỏ, gi&aacute; th&agrave;nh cũng hợp l&yacute;.<br />\n<br />\n*** QU&Agrave; TẶNG K&Egrave;M:<br />\nĐối với tất cả sản phẩm c&oacute; gi&aacute; &gt; 500k , shop tặng k&egrave;m: 1 v&iacute; dạ + 1 t&uacute;i zip + d&acirc;y đeo (đối với mặt d&acirc;y).<br />\nH&atilde;y ghi mong muốn của m&igrave;nh v&agrave;o lời nhắn khi đặt h&agrave;ng nha, khi đ&oacute;ng h&agrave;ng shop sẽ lựa m&agrave;u sắc gi&uacute;p bạn. (l&agrave; lời nhắn ko phải l&agrave; inbox nh&eacute;)<br />\n<br />\n*** HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:<br />\nBạn n&ecirc;n tr&aacute;nh cho đ&aacute; tiếp x&uacute;c trực tiếp với c&aacute;c h&oacute;a chất, đặc biệt l&agrave; h&oacute;a chất tẩy rửa mạnh như javen, chất tẩy trắng,&nbsp;<br />\nTr&aacute;nh c&aacute;c va đập mạnh c&oacute; thể dẫn đến nứt, vỡ.<br />\n<br />\n*** HƯỚNG DẪN THANH TẨY:<br />\nNg&acirc;m trong nước ấm 30p&nbsp;<br />\nD&ugrave;ng b&agrave;n chải l&ocirc;ng mềm, ch&agrave; nhẹ nh&agrave;ng l&agrave;m sạch bụi bẩn<br />\nRửa sạch lại v&agrave; lau kh&ocirc; rồi cất trong t&uacute;i zip<br />\nMuốn gia tăng năng lượng t&iacute;ch cực, h&atilde;y đem phơi nắng 1-2 giờ để đ&aacute; phong thủy hấp thu năng lượng dương.&nbsp;<br />\n&gt; Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c bước gi&uacute;p thanh tẩy năng lượng xấu của đ&aacute; v&agrave; hấp thu năng lượng tốt l&agrave;nh.<br />\n<br />\n*** M&Agrave;U SẮC PHONG THỦY:<br />\nĐại đa người kh&ocirc;ng am hiểu phong thủy th&igrave; chỉ biết xem mệnh nạp &acirc;m (search google l&agrave; ra), nhưng ngũ h&agrave;nh trong phong thủy kh&ocirc;ng đơn giản vậy, đơn giản vậy th&igrave; l&agrave;m thầy hết r&ugrave;i :D<br />\nNgọc c&oacute; đầy đủ ngũ h&agrave;nh, n&ecirc;n bạn mệnh n&agrave;o đeo cũng rất tốt nh&eacute;, v&agrave; &quot;phong thủy&quot; ch&iacute;nh l&agrave; bạn cảm thấy hợp, thấy y&ecirc;u, thấy th&iacute;ch, rung động.&nbsp;<br />\nC&oacute; c&acirc;u &quot;Qu&yacute; vật t&igrave;m Qu&yacute; nh&acirc;n&quot; ch&iacute;nh l&agrave; nghĩa n&agrave;y.<br />\nC&ograve;n nếu nhất định muốn m&agrave;u hợp với ngũ h&agrave;nh khuyết của bạn, h&atilde;y inbox ng&agrave;y th&aacute;ng năm sinh dương lịch, shop sẽ xem ngũ h&agrave;nh free cho bạn nha.<br />\n<br />\n#shop_ngọc_phỉ_th&uacute;y #đồ_sưu_tầm #đá_phong_thủy #da_phong_thuy #phongthuy #daphongthuy #ngocphithuy #ngoccamthach #daquy #ngocjade #ngocjadeite #camthach #phithuy #vongtay #chuoihat #matdayngoc #nhanngoc #ngocmyanma #ngoctunhien #ngocphithuytunhien #matdaychotreem</p>”,”attributes”:{“brand_country”:”Myanmar”,”brand”:”OEM”,”product_height”:”2″,”product_width”:”15″,”product_length”:”20″,”product_weight_kg”:0.1,”is_warranty_applied”:0},”option_attributes”:[“khác”],”image”:”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-4nruz536sbjv9f&#8221;,”images”:[“https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-etbv2y0wsbjva8&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-ti4y3ehxsbjved&#8221;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-z6zmyezxsbjv66&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-prj3l22ysbjv89&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-n4oekos1sbjv05&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-zckuo9y1sbjv06″%5D,”variants&#8221;:[{“sku”:”19759097621-1″,”price”:800000,”option1″:”Vô sự bài”,”option2″:””,”inventory_type”:”dropship”,”warehouse_stocks”:[{“warehouseId”:303162,”qtyAvailable”:0}],”seller_warehouse”:”303162″,”brand_country”:”Myanmar”,”image”:”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-4nruz536sbjv9f&#8221;,”images”:[“https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-etbv2y0wsbjva8&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-ti4y3ehxsbjved&#8221;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-z6zmyezxsbjv66&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-prj3l22ysbjv89&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-n4oekos1sbjv05&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-zckuo9y1sbjv06″%5D},{“sku”:”19759097621-2″,”price”:650000,”option1″:”Di lặc”,”option2″:””,”inventory_type”:”dropship”,”warehouse_stocks”:[{“warehouseId”:303162,”qtyAvailable”:0}],”seller_warehouse”:”303162″,”brand_country”:”Myanmar”,”image”:”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-wib20z76sbjv1b&#8221;,”images”:[“https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-etbv2y0wsbjva8&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-ti4y3ehxsbjved&#8221;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-z6zmyezxsbjv66&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-prj3l22ysbjv89&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-n4oekos1sbjv05&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-zckuo9y1sbjv06″%5D},{“sku”:”19759097621-3″,”price”:180000,”option1″:”Quan âm”,”option2″:””,”inventory_type”:”dropship”,”warehouse_stocks”:[{“warehouseId”:303162,”qtyAvailable”:0}],”seller_warehouse”:”303162″,”brand_country”:”Myanmar”,”image”:”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-anlg2hb7sbjv7e&#8221;,”images”:[“https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-etbv2y0wsbjva8&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-ti4y3ehxsbjved&#8221;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-z6zmyezxsbjv66&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-prj3l22ysbjv89&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-n4oekos1sbjv05&#8243;,”https://cf.shopee.vn/file/sg-11134201-22100-zckuo9y1sbjv06″%5D}],”certificate_files”:[{“type”:”category”,”url”:”https://res.bigseller.pro/album/287204/202211220221452f94759786c15f1894ffb87f6e8e4a9a.jpg&#8221;,”document_id”:”19″}],”meta_data”:{“is_auto_turn_on”:true}}”

responseBody: 

{“track_id”:”27e5efcd211042558975139364433fe3″,”state”:”queuing”}