Stock Flow

QuestionsCategory: OrderStock Flow
vanhkhuyen155 asked 2 years ago
  1. Định nghĩa của status processing: order is being processing – có phải là đơn hàng đã giao cho 3PL và đang trên đường giao đến buyer không? 
  2. Theo em biết thì sau 4h thanh toán ko thành công, tiki hủy đơn thì quantity_reserved mới được release =>khi có campaign thì vẫn diễn ra giống vậy hay thế nào? 
  3. khi 1 SKU đang chạy deal, user đặt 1 order thanh toán ko thành công (status đợi thanh toán) thì stock sẽ được cập nhật như thế nào ở api ? ( ở cả Get product api và Get deal)
  4. stock cập nhật như thế nào khi:
    – TH1: nếu user place order trong thời gian campaign và tiến hành thanh toán khi campaign đã kết thúc ?
    – TH2: nếu user place order trước thời gian campaign và tiến hành thanh toán khi campaign đang diễn ra?
  5. stock của campaign sẽ được tính riêng hay chung với quantity_available?