Stock field to update via API

QuestionsCategory: ProductStock field to update via API
kietlam asked 2 years ago

Xin chào Tiki, mình có một vài câu hỏi liên quan đến stock product như sau:

  1. Mình thấy trên Sellercenter của Tiki thì cho phép user update trực tiếp Tồn có thể bán (quantity_sellable) nhưng trong API document thì chỉ cho phép update Tồn kho nhà bán (quantity_available). Như vậy chinh xác thì qua API mình có thể update loại tồn kho nào? https://open.tiki.vn/docs/docs/current/api-references/product-api/#update-variant-price-quantity-active-v2-1
  2. Đối với đơn hàng Unpaid (chờ thanh toán) có bao gồm đơn hàng thanh toán với hình thức COD không? Và Order Status của Unpaid có phải là “waiting_payment”?
  3. Stock của đơn hàng Unpaid có được thể hiện trong field “quantity_reserved” không?
  4. Trường hợp mình là integrated platform thì có cần phải mô phỏng lại các tính toán stock của unpaid và deal qty không?