Sản phẩm đã duyệt nhưng cảnh báo cập nhật thì có hiển thị trên tiki không?

QuestionsCategory: ProductSản phẩm đã duyệt nhưng cảnh báo cập nhật thì có hiển thị trên tiki không?
beckerbao asked 2 years ago

Cho mình hỏi sản phẩm khi up lên đã được duyệt, sau đó lại yêu cầu cập nhật thông tin sản phẩm. Thì sản phẩm này có được bán trên Tiki không? 
Link hình ảnh: https://drive.google.com/file/d/1oGfWrcTlXnXh1hHnIwW_XcHGVce4wZ57/view?usp=sharing