Sản phẩm đã được Approved thông qua api update nhưng trên portal không được cập nhật

QuestionsCategory: ProductSản phẩm đã được Approved thông qua api update nhưng trên portal không được cập nhật
nhattran241 asked 2 years ago

Request body : 

{
“product_id”185913071,
“description”“Kẹo Playmore Nho Hũ 22g 7-Eleven”,
“image”https://ceph.sevensystem.vn:7480/product-image/8859578600820.jpg?1591873548971”,
“images”: [
https://ceph.sevensystem.vn:7480/product-image/8859578600820.jpg?1591873548971”
     ]
 }

Response: 

{
    “track_id”“9b9f19ba5d45436298f6672aa3b279dd”,
    “state”“queuing”
}

Request được approved:

{
    “track_id”“9b9f19ba5d45436298f6672aa3b279dd”,
    “state”“approved”,
    “reason”“”
}

Kết quả em check lại thì cả 2 thông tin description và image đều không được cập nhật ạ

3 Answers
Best Answer
nhattran241 answered 2 years ago

dạ cho em hỏi thêm là mất khoảng bao lâu để 1 request được approve ạ