Referent order of order return

QuestionsReferent order of order return
phuongla asked 9 months ago

Xin chào Ad.

Cho mình hỏi ở API lấy order thì có order return với is_rma là true, nhưng hiện tại mình không biết là đơn hàng này return cho sản phẩm của order nào trước đó, mình có cách nào để biết được không bạn. Nhờ bạn hỗ trợ.

Cảm ơn bạn.