loi-khi-su-dung-access-token-tu-public-app

QuestionsCategory: Product categoryloi-khi-su-dung-access-token-tu-public-app
Tiki.MWG asked 3 years ago

Hiện tại mình đã lấy access_token  từ app public. Nhưng sử dụng để get category thì báo lỗi như thông tin đưới { \”errors\”: [ \”Inactive access token or invalid tiki-api\”     ], \”meta\”: { \”source\”: \”meepo\”, \”id\”: \”5745502917930933469\”     } }