loi-429-too-many-request

QuestionsCategory: Othersloi-429-too-many-request
yody asked 2 years ago

Nhờ ad check hộ mình với ạ. Mình không gửi request gì nhưng từ hôm nay mỗi khi gọi API tiki gặp lỗi 429 too many request. Nếu có vô tình call quá nhiều request nào thì cho mình biết với ạ. Tks Client id: 2173953469265356 Client secret: toGmgDoumr7lxmvv1rfJQrJpvSPfsBme