Kiểm tra đồng bộ tồn kho

QuestionsCategory: ProductKiểm tra đồng bộ tồn kho
KiotViet asked 2 months ago

Nhờ bên mình kiểm tra giúp em sản phẩm có ParentItemId: “192705088” ItemId: “192705106” vào ngày 20/02/2024 18:07:29 bên Kiotviet có đồng bộ tồn kho lên sàn =0, đến hôm nay call api sản phẩm này thì thấy tồn trên sàn vẫn bằng 0 nhưng saller center vẫn hiển thị tồn =1