Không lấy được Token bằng Postman

QuestionsCategory: AuthenticationKhông lấy được Token bằng Postman
anbabymart asked 3 years ago

Hi Admin,
Mình thử lấy token bằng post man từ api: https://api.tiki.vn/sc/oauth2/token thì bị lỗi

{
    “error”: “invalid_client”,
    “error_description”: “Client authentication failed (e.g., unknown client, no client authentication included, or unsupported authentication method)”,
    “status_code”: 401,
    “error_debug”: “Unable to locate the resource”
}

 
Nhờ bạn check giúp, thanks