Images used for advertising in social media channels

QuestionsCategory: ProductImages used for advertising in social media channels
ranxiao asked 2 years ago

Hello, I would like to know how to modify the following pictures through api:
“Images used for advertising in social media channels”
 
Xin chào, tôi muốn biết cách sửa đổi các hình ảnh sau thông qua api:
“Hình ảnh dùng cho quảng cáo ở các kênh mạng xã hội ”