Get List Orders không lấy được đơn

QuestionsCategory: OrderGet List Orders không lấy được đơn
Minh asked 3 years ago

Hi Ad, Mình có dùng đoạn url : https://api.tiki.vn/integration/v2/orders?created_from_date=2021-03-10 00:00:00
để lấy đơn trên shop của mình. Nhưng mà không hiểu sao nó chỉ lấy được đúng 2 cái đơn đã cancel. Còn những đơn
đã giao thành công thì không lấy được.