Get list order not have order is canceled

QuestionsCategory: OrderGet list order not have order is canceled
Omisell.com asked 3 years ago

Hi Team Support!

Cho mình hỏi về vấn đề lấy danh sách đơn hàng. Hiện tại mình có thực hiện lấy danh sách đơn hàng về nhưng ko bao gồm những đơn hàng đã “canceled”. Mình có thử truyền filter status=canceled nhưng cũng ko có kết quả. Mình cũng thử get detail order thì đơn hàng vẫn có thông tin và trạng thái đơn hàng “status”: “canceled”.
Vậy cho mình hỏi là do mặc định list api mình ko trả những đơn có trạng thái này hay như thế nào. Giải đáp giúp mình nhé.