Create product by API error

QuestionsCategory: ProductCreate product by API error
Brand K Store asked 3 years ago

API global, yêu cầu seller phải sử dụng inventory_type là cross_border(products is transported from abroad).
API nhiều attribute không required nhưng khi gửi yêu cầu create product lại là required.
Các attribute như Nguồn gốc thương hiệu, Xuất xứ… không có api get data, tự nhập giá trị nếu trên tiki không tồn tại giá trị sẽ báo lỗi
https://prntscr.com/15x2xgu
https://prntscr.com/15x31cv
https://prntscr.com/15x3q1z
https://prntscr.com/15x4d3f
https://prntscr.com/15x3yw7