Create product by API error

QuestionsCategory: ProductCreate product by API error
matekorea0601@gmail.com asked 3 years ago

Hi Tiki Developers.
Hiện tại khi tôi gọi API (https://api.tiki.vn/integration/v1/requests) để tạo 1 SP trên Tiki thì có thông báo lỗi như sau:
{
    “errors”: [
        “Some unexpected error occurred, please try again later”
    ],
    “meta”: {
        “id”: “962863267”,
        “source”: “meepo”
    }
}
 
Xin hay kiểm tra giúp tôi xem dữ vấn đề là gì và hướng dẫn tôi giải quyết vấn đề nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn!