Category in V2

QuestionsCategory: ProductCategory in V2
Brand K Store asked 3 years ago

Trong trang seller của tiki khi đăng sản phẩm và chọn danh mục thì mình thấy các danh mục được trả về theo thứ tự phân cấp và dễ hình dung. https://gyazo.com/473574bcd7a3e100690e1feb575cb278
Nhưng khi bên mình lấy từ api(https://api.tiki.vn/integration/v2/categories?isCrossBorder=false&isPrimary=true) về thì nó lại ra toàn bộ list nhìn rất khó. Bên bạn có thể hỗ trợ api gửi theo kiểu phân cấp. https://gyazo.com/e2cfb6a34c83f82ab4eeabf8b3edabfe