Authentication for public app

QuestionsAuthentication for public app
binhpx asked 1 month ago

Đối với việc authentication của Lotte Mart theo store
1, Bây giờ mình sẽ tạo một application trong tiki console app( https://open.tiki.vn/web/console)
2. Đối với mỗi store riêng biệt thì cần một console app riêng biệt
3. Sau đó gửi authentication tới để seller confirm
( Ví dụ: Tạo một console có tên là Lotte Mart quận 7 -> gửi application này cho bên seller tương ứng là Lotte Mart quận 7 để nhận authentication)
Nhờ bạn confirm giúp mình phần này với nhé.
Nếu đúng thì cho mình xin hướng dẫn để seller có thể authenticate các application của mình đã tạo ra.