Api tracking không trả về request_id như document

QuestionsCategory: ProductApi tracking không trả về request_id như document
nhattran241 asked 2 years ago

Dạ Api Tracking Product Request hiện không trả về request_id như document, vậy cho em hỏi làm sao để cancel 1 request ạ.
Request
“`
GET https://api.tiki.vn/integration/v2/tracking/4d3f9da9ba514d4ab23f5c4ffa712b0d
“`
Response
“`

{
    “track_id”“4d3f9da9ba514d4ab23f5c4ffa712b0d”,
    “state”“queuing”
}
“`

Cảm ơn ạ.