API Order Listing V2 không lấy được thông tin đơn update

QuestionsCategory: OrderAPI Order Listing V2 không lấy được thông tin đơn update
KiotViet asked 2 months ago

Đơn có update_at nằm trong khoảng thời gian updated_from_date nhưng không trả về thông tin đơn thay đổi, nhờ Tiki hỗ trợ kiểm tra.
API: https://api.tiki.vn/integration/v2/orders?updated_from_date=2024-03-01 09:49:15&include=status_histories&page=1&limit=25
Response trả về data rỗng.
Seller ID: 26694 
Order code: 201162645
Thời gian updated_at của đơn: 2024-03-01 10:29:53

1 Answers
Best Answer
minhdq Staff answered 2 months ago

Hi KiotViet, Bạn cung cấp giúp mình thêm curl kèm token qua private Q&A để team điều tra thêm nhé