Accounts

QuestionsCategory: ProductAccounts
acfc2tiki asked 3 years ago

2) Cty cung cấp cho a 2 stores để integrate , vậy ACFC sẽ create 2 account và mổi account in-house sẽ connect đến one store. Tiki xác nhân giùm Ví dụ : ACFC có 2 stores là : Mango và OVS