Hướng dẫn tạo app Inhouse

Sau khi đã có tài khoản console trên https://open.tiki.vn truy cập link: https://open.tiki.vn/web/console/apps/create hoặc truy cập từ menu: Applications -> Application Create

Fill đầy đủ thông tin và chọn loại app là Inhouse

Trong đó: thông tin Seller ID và Seller name phải điền chính xác và lấy từ profile seller bằng tài khoản đăng nhập trên https://tikinowcenter.tiki.vn/

Sau khi đó Submit để thực hiện connect app vào tài khoản trên TikiNOW Center, lưu lại thông tin Application ID và Application Secret để sử dụng sau khi connect app thành công.

Truy cập vào profile trên TikiNOW Center để tiến hành connect app

Sau đó vào Tab Ứng dụng đã kết nối và Đồng ý app tương ứng

Sau khi kết nối thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.