Phân biệt sản phẩm Nháp và sản phẩm Chờ duyệt

QuestionsCategory: ProductPhân biệt sản phẩm Nháp và sản phẩm Chờ duyệt
Efex Asia asked 2 years ago

Gửi Tiki,
Hiện tại mình đã lấy  được danh sách sản phẩm nháp, chờ duyệt,
 nhưng mình cần phân biệt sản phẩm nào đang ở trạng thái Nháp hay Chờ duyệt

 
Xin hỏi, mình có thể căn cứ vào trường thông tin nào của sản phẩm để phân biệt hai trạng thái này ?